Wiadomości
parafiawislawielka.pl
ZARZADZENIE ARCYBISKUPA KATOWICKIEGO
W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ EPIDEMIOLOGICZNĄ
z dnia 26 marca 2021 r.
1. W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną obowiązują nadal
dotychczasowe akty prawne i wskazania, z uwzględnieniem bieżących aktualizacji
kościelnych i cywilnych.
2. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 marca 2021 r. odnośnie
do limitu uczestników nabożeństw w kościołach, w Eucharystii niech uczestniczą przede
wszystkim osoby związane z intencją Mszy św. Bezwzględnie należy zachowywać
zasadę – 1 osoba na 20 m2. Zaleca się zaznaczanie w ławkach bezpiecznych stref.
Z najwyższą troską trzeba też wypełniać wskazania dotyczące bezpieczeństwa,
stosowania dystansu osób, zasłaniania ust i nosa (z wyjątkiem głównego celebransa)
oraz dezynfekcji powierzchni i wietrzenia kościoła.
Za te profilaktyczne i konieczne działania odpowiedzialni są proboszczowie
i administratorzy parafii, którym stanowczo przypominam obowiązek posłuszeństwa
(por. kan. 273).
3. Przypominam, że ważna jest nadal dyspensa od obowiązku uczestnictwa
w niedzielnej Mszy św., dlatego w aktualnej sytuacji serdecznie zachęcam wiernych
do duchowej łączności, szczególnie w liturgii dni Wielkiego Tygodnia, za pośrednictwem
transmisji telewizyjnych i radiowych, a także do korzystania z transmisji
archidiecezjalnych lub parafialnych celebracji, udostępnianych za pośrednictwem
Internetu.
W dni Triduum Sacrum zachęcam do korzystania z transmisji z katowickiej
katedry, która jest pierwszym miejsce sprawowania paschalnych tajemnic naszego
zbawienia, uobecnianych w liturgii Kościoła.
4. Mając na uwadze niebezpieczeństwo zakażenia się wirusem drogą kropelkową,
kolejny raz usilnie zalecam wiernym przyjmowanie Komunii św. na rękę, a celebransom
tę formę jej udzielania. O tym zaleceniu celebrans Mszy św. powinien informować
każdorazowo wiernych w ramach wstępnego pozdrowienia lub bezpośrednio przed
udzielaniem Komunii św.
Osobom, które mimo zalecenia chcą przyjąć Komunię św. do ust, należy jej
udzielić na końcu obrzędu Komunii św. lub równocześnie w innym miejscu kościoła,
jeśli pozwala na to liczba szafarzy. Szafarze są również zobowiązani – przed i po
udzielaniu Komunii św. - do koniecznych zabiegów dezynfekujących.
Nadzwyczajni szafarze Komunii św. są również proszeni o przyjmowanie
Komunii św. na rękę.
5. W ciągu dnia kościoły pozostają otwarte. Zachęcam wiernych, zwłaszcza gdy
z uwagi na bardzo poważną sytuację epidemiczną na Górnym Śląsku nie będą mogli
wziąć udziału w Mszach świętych i nabożeństwach, do nawiedzania kościoła
i adorowania Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie w całym okresie wielkanocnym.
6. Apeluję do Księży Dziekanów, aby wzorcowo przestrzegali wskazań zawartych
w Zarządzeniu i reagowali na ewentualne zgłoszenia ich lekceważenia w parafiach
dekanatu.
Powyższe Zarządzenie należy przedstawić wiernym oraz umieścić w gablotce
i na stronie internetowej parafii.
† Wiktor Skworc
Arcybiskup Metropolita
Katowicki
Katowice, 26 marca 2021 r.
VA I – 21/2